CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI THÁNG 05 - 06/2024

GIẢM 25% CHO SINH VIÊN, NGHIÊN CỨU SINH, LUẬN VĂN THẠC SĨ VÀ GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC

GIẢM 20% CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

Thời gian chương trình: Từ 01/05 đến hết 30/06/2024

Đối tượng sử dụng VietstockXLS là ai?

VietstockXLS là dịch vụ cung cấp dữ liệu kinh tế vĩ mô - tài chính - chứng khoán dưới dạng file excel theo mẫu biểu do khách hàng cung cấp.

 sở dữ liệu của Vietstock có độ rộng ít nhất 20 năm và được cập nhật mới nhất. Tiến độ cập nhật từ realtime, hằng ngày, hằng quý hay hằng năm tùy theo tính chất dữ liệu. Toàn bộ dữ liệu đã được số hóa và chuẩn hóa, phù hợp với phân tích và thống kê dữ liệu lớn. 


Dịch vụ VietstockXLS phù hợp với các giảng viên hay nhà kinh tế làm đề tài nghiên cứu khoa học, học viên cao học bảo vệ luận văn thạc sỹ, nghiên cứu sinh tiến sỹ, sinh viên đại học và những người có nhu cầu dữ liệu để chạy mô hình phân tích định lượng SPSS, EVIEWS, STATA … hoặc phục vụ các nhu cầu thống kê/nghiên cứu khác.

Dữ liệu VietstockXLS có gì?
1. DỮ LIỆU GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
(VNIndex, HNXIndex, index ngành, cổ phiếu, hợp đồng tương lai Futures, chứng quyền có đảm bảo Covered warrant)
 • Dữ liệu giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận
 • Dữ liệu giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
 • Dữ liệu mua bán cổ phiếu quỹ
 • Dữ liệu giao dịch của cổ đông nội bộ & cổ đông có liên quan, cổ đông lớn
 • Dữ liệu khác: Khối lượng cổ phiếu niêm yết, khối lượng cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa thị trường,...
2. DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(doanh nghiệp sàn HOSE/HSX, HNX, UPCoM và một số doanh nghiệp OTC)
 • Tất cả chỉ tiêu thuộc bộ báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán & chỉ tiêu ngoại bảng, Kết quả kinh doanh, Lưu chuyển tiền tệ. ĐẶC BIỆT: Cung cấp dữ liệu thuộc Thuyết minh Báo cáo tài chính
 • Tất cả các kỳ báo cáo tài chính: Năm tài chính, bán niên, quý
 • Tất cả các loại báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính đơn lẻ, công ty mẹ, hợp nhất; Báo cáo chưa kiểm toán, báo cáo kiểm toán, báo cáo soát xét
 • Dữ liệu liên quan: Ngày công bố BCTC, ngày lập BCTC; Ngày kiểm toán, công ty kiểm toán, ý kiến của kiểm toán viên…
3. DỮ LIỆU CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
(doanh nghiệp sàn HOSE/HSX, HNX, UPCoM và một số doanh nghiệp OTC)
 • Chỉ số định giá: EPS, BVPS, P/E, P/B, P/S, tỷ suất cổ tức, Beta, EV/EBIT, EV/EBIDA...
 • Khả năng sinh lợi: Lợi nhuận gộp, ROS, ROE, ROA, EBIT, EBIDA, ROEA, ROCE, ROAA...
 • Chỉ số tăng trưởng: Doanh thu, Lợi nhuận, Tài sản, Nợ, Vốn…
 • Chỉ số thanh khoản: Thanh toán nhanh, thanh toán tiền mặt, thanh toán hiện hành, thanh toán lãi vay…
 • Và nhiều nhóm chỉ số khác về hiệu quả hoạt động, đòn bẩy tài chính, chỉ số dòng tiền, cơ cấu chi phí, cơ cấu tài sản ngắn hạn và dài hạn
4. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
(sàn HOSE/HSX, HNX, UPCoM và một số doanh nghiệp OTC)
 • Thông tin cơ bản: Thông tin thành lập, liên hệ, niêm yết, mốc phát triển, người đại diện pháp luật, người công bố thông tin...
 • Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát: Họ tên, chức vụ, năm sinh, học vấn, thâm niên, cổ phần nắm giữ,...
 • Cổ đông lớn: Tên tổ chức/Cá nhân, cổ phần nắm giữ, tỷ lệ sở hữu...
 • Cơ cấu sở hữu: Cổ đông Nhà nước, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài,...
 • Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh: Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức...
 • Sự kiện tài chính: Niêm yết/hủy niêm yết/giao dịch cổ phiếu bổ sung, cảnh báo/kiểm soát/tạm dừng giao dịch, chi trả cổ tức bằng tiền mặt/cổ phiếu, thưởng cổ phiếu, phát hành thêm cổ phần ra công chúng/riêng lẻ/ESOP, đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường/lấy ý kiến bằng văn bản...
 • Và nhiều nhóm thông tin khác đã số hóa: Công ty con/công ty liên doanh liên kết, cơ cấu lao động, quá trình thay đổi vốn điều lệ...
 • File tài liệu nguyên bản: Bản cáo bạch/công bố thông tin, báo cáo thường niên, báo cáo tài chính và nhiều tài liệu khác
5. DỮ LIỆU KINH TẾ VĨ MÔ ÍT NHẤT 20 NĂM
 • Nhóm dữ liệu về tổng sản phẩm trong nước (GDP), lạm phát (CPI), vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
 • Nhóm dữ liệu về chỉ số sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu, bán lẻ
 • Nhóm dữ liệu về cung tiền M2, tín dụng, lãi suất và tỷ giá
 • Nhóm dữ liệu về dân số và lao động
 • Giá vàng SJC
 • Thị trường mở - OMO


Quy trình cung cấp dữ liệu:

Bước 1Bước 2Bước 3Bước 4
Khách hàng
Gửi yêu cầu dữ liệu qua email
Vietstock
Phân tích yêu cầu và báo giá
Khách hàng
Thanh toán phí mua dữ liệu 
Vietstock
Xác nhận, xử lý và gửi kết quả 
 • Email: kinhdoanh@vietstock.vn
 • Định dạng dữ liệu: File excel 
 • Gửi kết quả: 3-5 ngày kể từ ngày xác nhận thanh toán


Hãy liên hệ với chúng tôi:

Dữ liệu tài chính

Chính xác - Cập nhật - Đầy đủ

DataFeed
Dữ liệu tài chính tích hợp chuyên nghiệp
Thông tin và dữ liệu tài chính cung cấp qua API hay Sync Data; phù hợp với công ty Fintech, định chế tài chính và nhà đầu tư chuyên nghiệp
InvestOnline
Giải pháp website tra cứu chứng khoán toàn diện
Công cụ phân tích và tra cứu chứng khoán toàn diện, dùng để tích hợp website của các công ty chứng khoán
IROnline
Giải pháp thuê ngoài website IR, website quan hệ cổ đông
Tư vấn và triển khai giải pháp thuê ngoài website IR/website quan hệ cổ đông dành cho doanh nghiệp niêm yết