Vietstock DataFeed
Intergrated Economic and Financial Data for Vietnam

Vietstock is a pionerring financial information provider in Vietnam. We have nearly 20 years of experience in collecting, processing, intergrating and visualizing financial digital data. Vietstock's financial data solutions are based on a combination of digital content and technology; including flexible financial data, online investment tools and software solutions with built-in financial data.

DataFeed is one of Vietstock's data delivery services, intergrating flexible Economic and Financial Data into your applications, web portals, and other digital platforms. DataFeed give you data through APIs or Sync Data. 

Vietstock DataFeed
Intergrated Economic and Financial Data for Vietnam

 
20+
years of market data
98%
reliability
100+
economic indicators
3,000+
companies
130,000+
financial stataments
24/7
news
 1. Data Coverage: Historial data & Current data

 2. Language: Vietnamese & English

 3. Delivery mechanism: API & Sync Data

 1. Quality: Reliabillty ~ 98%

VIETNAM STOCK MARKET DATASETS
1. Index Data (realtime & EOD)

 • VN-Index

 • HNX-Index

 • UPCoM-Index

 • VN30

 • HNX30

2. Price Data (realtime & EOD)

3. Internal Trading Data

4. Events Calendar

VIETNAM LISTED COMPANIES DATASETS (HOSE/HSX, HNX, UPCoM)
1. Financials Data

2. Financial Ratios Data

 • Valuation Ratios
 • Profitability ratios
 • Growth rates
 • Liquidity ratios
 • Efficiency ratios
 • Leverage ratios
 • Cashflow ratios
 • Cost structure
 • Short-term asset structure
 • Long-term asset structure

3. Financial Plan Data

4. Company Data

 • Business overview, company history, quity and stock information

 • BOD, company structure, director's shareholdings, key shareholders

 • Subsidiaries and associates, Capital increase history...

 • AGMs and other shareholders meetings, dividends...

 • References: https://finance.vietstock.vn/VNM/profile.ht

VIETNAM ECONOMIC DATASETS

 • GDP indicators
 • CPI indicators
 • FDI indicators
 • Industrial production indicators
 • Retail sales indicators
 • Trade indicators
 • Credit indicators
 • Exchange & Interest rates
 • Population & Employment
 • Gold price

VIETNAM NEWS

 • Markets
 • Companies
 • Real Estate
 • Finance
 • Commodities
 • Industries
 • Vietnam Economy
   

Contact Us

Dữ liệu Tài chính

Vietstock.vn

Thông tin và dữ liệu tài chính cung cấp qua API hay Sync Data; phù hợp với công ty Fintech, định chế tài chính và nhà đầu tư chuyên nghiệp

Cung cấp dữ liệu dưới dạng file excel theo mẫu biểu của khách hàng, phù hợp chạy mô hình phân tích bằng SPSS, EVIEWS, STATA...

Công cụ truy xuất trên nền web, giúp lọc và xuất dữ liệu báo cáo tài chính của doanh nghiệp niêm yết và đại chúng chưa niêm yết

Tư vấn và triển khai giải pháp thuê ngoài website IR/website quan hệ cổ đông dành cho doanh nghiệp niêm yết