Dữ liệu tài chính

vietstock.vn

Tư vấn và triển khai giải pháp thuê ngoài website IR/website quan hệ cổ đông dành cho doanh nghiệp niêm yết

Công cụ phân tích và tra cứu chứng khoán toàn diện, dùng để tích hợp website của các công ty chứng khoán

Thông tin và dữ liệu tài chính cung cấp qua API hay Sync Data; phù hợp với công ty Fintech, định chế tài chính và nhà đầu tư chuyên nghiệp

Cung cấp dữ liệu dưới dạng file excel theo mẫu biểu của khách hàng, phù hợp chạy mô hình phân tích bằng SPSS, EVIEWS, STATA...