Dữ liệu tài chính

vietstock.vn

Thông tin và dữ liệu tài chính cung cấp qua API hay Sync Data; phù hợp với công ty Fintech, định chế tài chính và nhà đầu tư chuyên nghiệp

Integrate the data you need with your applications, web portals, and statistical packages (through APIs, Sync data)

Cung cấp dữ liệu dưới dạng file excel theo mẫu biểu của khách hàng, phù hợp chạy mô hình phân tích bằng SPSS, EVIEWS, STATA...

Công cụ truy xuất trên nền web, giúp lọc và xuất dữ liệu báo cáo tài chính của doanh nghiệp niêm yết và đại chúng chưa niêm yết

Tư vấn và triển khai giải pháp thuê ngoài website IR/website quan hệ cổ đông dành cho doanh nghiệp niêm yết

Công cụ phân tích và tra cứu chứng khoán toàn diện, dùng để tích hợp website của các công ty chứng khoán

Thiết kế và lập trình website theo yêu cầu riêng của khách hàng, có tích hợp thông tin và dữ liệu tài chính chứng khoán