Liên hệ

Đào tạo

KIẾN THỨC VỮNG VÀNG - ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ

Dữ liệu tài chính

Chính xác - Cập nhật - Đầy đủ

DataFeed
Dữ liệu tài chính tích hợp chuyên nghiệp
Thông tin và dữ liệu tài chính cung cấp qua API hay Sync Data; phù hợp với công ty Fintech, định chế tài chính và nhà đầu tư chuyên nghiệp
VietstockXLS
Dữ liệu Kinh tế Tài chính Chứng khoán theo yêu cầu
Cung cấp dữ liệu dưới dạng file excel theo mẫu biểu của khách hàng, phù hợp chạy mô hình phân tích bằng SPSS, EVIEWS, STATA...
InvestOnline
Giải pháp website tra cứu chứng khoán toàn diện
Công cụ phân tích và tra cứu chứng khoán toàn diện, dùng để tích hợp website của các công ty chứng khoán
IROnline
Giải pháp thuê ngoài website IR, website quan hệ cổ đông
Tư vấn và triển khai giải pháp thuê ngoài website IR/website quan hệ cổ đông dành cho doanh nghiệp niêm yết

Đối tác

Đồng hành cùng Vietstock